Ganesh Sloka

Ganesh Sloka “Shuklaambara Dharam Vishnum, Shashi Varnam Chatur Bhujam Prasanna Vadanam Dhyaayet, Sarva Vighna Upashaanthaye” Meaning: Lord Ganesha always dressed

1 2 3