BILVASHTAKAM

Posted by

Bilvashtakam importance:

Our ancient sages guided as “one should worship lord Shiva with auspicious bilva pathram” in below ways

Bilwa patram consists of three leaves. lord shiva like people doing puja with this Bilwa patram leaves. So many people do puja wiht these leaves. One can get punya by doing pooja with these leaves. So many perform abishek with these Bilwa patra.

Each Bili Patra consisting of three patras in contact that represents three attributes – Satva, Rajas and Tamas. These three leaves also represent three eyes of Lord Shiva.

BILVASHTAKAM :

Tridalam trigunakaram trinetram cha triyayudham
Trijanmapapasamharam ekabilvam shivarpanam||1

Trishakhaih bilvapatraishcha hyachchidraih komalaih shubhaih .
Tavavapujam karishhyami ekabilvam shivarpanam||2

Koti kanya maha danam tila parvata kotayah
Kanchanam sheela danena ekabilvam shivarpanam||3

Kashikshetranivasam cha kalabhairavadarshanam
Prayagamadhavam druishtva ekabilvam shivarpanam||4

Induvare vratam sthitwa niraharo maheshwara
Naktam haoushyami devecha eka bilvam shivarpanam||5

Ramalinga pratistha cha vaivahika krutam tatha
tatakadi cha santanam eka bilvam shivarpanam||6

Akhanda bilva patram cha ayutam shiva poojanam
Krutam nama sahasrena eka bilvam shivarpanam||7

Umaya sahadevesha nandi vahana meva cha
Bhasma lepana sarvangam eka bilvam shivarpanam||8

Salagrameshu vipranam tatakam dasha koopayo
Yagyakoti saharacha eka bilvam shivarpanam||9

Dantikoti sahasreshu ashwamedha shatakratau
Kotikanya mahadanam ekabilvam shivarpanam||10

Bilvanam darshanam punyam sparshanam papa nashanam
Aghora papa samharam eka bilvam shivarpanam||11

Sahasra veda patheshu brahma sthapana muchyate
Aneka vrata kotinam eka bilvam shivarpanam||12

Annadana sahasreshu sahasropanayanam tatha
Aneka janma papani eka bilvam shivarpanam||13

 

READ lingashtakam here

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *